Jaarvergadering 2011

Groenlo 04-07-2011

Op maandag 4 juli vond de jaarvergadering van de Oudheidkundige vereniging Groenlo (OVG) plaats in de zeer goed gevulde achterzaal van Bar De Lange Gang in Groenlo. In dit 35ste jaar van de vereniging richtte voorzitter Ben Verheij een speciaal woord van welkom tot wethouder René Hoijtink, die samen met zijn echtgenote de vergadering bezocht.
Wethouder Hoijtink heeft onder meer cultuur en monumenten in zijn portefeuille en werd door de voorzitter van de OVG “de Grolse wethouder “genoemd. De voorzitter deelde mee dat wegens een computercrash helaas een deel van de notulen van het jaarverslag verdwenen was.
Namens de kascommissie kon Jan Offenberg meedelen dat het boekjaar 2010 akkoord bevonden werd.
Publicaties waren:

  • De kadastrale atlas Groenlo Lichtenvoorde van 1832. –
  • ‘Juan ze valt Grolle an’, een door Ferry Broshuis in eenvoudige termen herschreven uitgave van alle tot nu toe verschenen boeken van Joep vd Pluijm.
  • Het boek “Van arbeiders naar ondernemende medewerkers”, over 80 jaar NEDAP van 1929-2009 door Paul de Rooy.
  • Het tijdschrift “Venster” met daarin een artikel over de restauratie van de Oude Calixtus in 2008 door drs. Jean Gardeniers.
  • Groenlose Tennis Club, 40 jaar, 1970-2010. Jubileumuitgave ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de GTC (Groenlose Tennis Club) door). de Vries.

“Over pioniers en avonturiers’, een 356 pagina’s tellend boek waarin met name wordt beschreven wat de leden van Scouting Groenlo bindt aan hun vereniging. ‘Over pioniers en avonturiers, herinneringen aan 75 jaar Scouting Groenlo’ is een fantastisch boek geworden. Het is een naslagwerk waarin iedere lezer mensen, citaten, foto’s of verhalen zal herkennen. – Scouting Groenlo heeft al 200 boeken verkocht en ook verkocht de OVG Groenlo er 200. Voor de leden die dit fraaie boek nog niet aangeschaft hadden was er deze avond de mogelijkheid dit fraaie boek alsnog tegen betaling van € 10,- aan te schaffen.

Wat de toekomstige publicaties betreft:
-zal er een boek gewijd worden aan de straatnaamgeving in de wijk Brouwerij, de Woerd en het
Pand. Namen uit een lange traditie komen terug in de naamgeving in de nieuwe wijken. Dit boek
wordt geschreven door Martie Rouwmaat.
-Willy Lansink is begonnen met het schrijven van het boek “1960, een jaar in beeld’. Het is de
bedoeling dat de leden dit boek nog voor de feestdagen zullen ontvangen.
-Buurtvereniging “De Walnoot” bestaat 75 jaar. De geschiedenis van de buurtvereniging en alle publicaties rond het jubileum zullen in het boek worden opgenomen dat begin 2012 zal verschijnen. – Van de stadsrekeningen van 1661-1950 is een transcriptie gemaakt. Ruud Kaak en Dick Kuijt hebben hier al veel werk aan besteed. Dit wordt een digitale publicatie. –
-In “Venster” van februari 2012 zal het hoofdartikel gewijd worden aan 75 jaar Ziekenhuiskapel. -Een boek over de firma Oldenhuis waaraan medewerking verleend wordt door mevrouw Anita
Kegelman.
De website van de OVG wordt bijgehouden door Ruud Kaak. De website kan rekenen op 40 hits per dag. De Koninklijke Bibliotheek heeft aangeboden de website op te slaan voor een historisch digitaal archief. Burgerinitiatief “Stichting de Grolse Locomotief’ wil het stationsgebouw Groenlo weer in ere herstellen. Er is een plan ingediend bij de gemeente. Ook is er een plan ingediend bij de gemeente om de restanten stadsmuren en poort die in 2004 geplaatst werden op De Dael een bestemming te geven op basis van no cure no pay.
Het stadsboerderijtje heeft de voortdurende aandacht. De etalage van de huurdersvereniging Bastion, naast bloemsierkunst Weenink, wordt regelmatig vernieuwd. De OVG is aanwezig met een kraam op de vestingdagen en de kerstmarkt. De jaarlijkse excursie vindt plaats op zaterdag 3 september. Doel is het stadje Buuren met een museum dat aan de Oranjes gewijd is.
In de pauze was er gelegenheid om een gratis consumptie te nuttigen en na de pauze hield Joep van der Pluijm een lezing “Over muren en wallen” over het ontstaan en de slechting van de vestingwerken van Groenlo, o.a. over de correspondentie hierover in de 16e eeuw. Veel fotomateriaal van de Archeologische Werkgroep Groenlo over muurwerk in de grond, recent bodemradaronderzoek en reconstructies van de muren op de stadsplattegrond van tegenwoordig. In zijn lezing over de stadsmuren ging Joep van der Pluijm, met de klok mee, te beginnen bij de Boompjeswal.
Bij het archeologisch werk is veel gebruik gemaakt van grondradarapparatuur, die de overgang van aarde naar steen, dus de overgang naar ander materiaal aangeeft. In 1982 begon de archeologische werkgroep Groenlo (o.a. bestaande uit Ruud Kaak, Joop Hubers en Godfries Nijs) met haar onderzoek. Deze groep heeft sinds 1982 veel onderzoek gedaan waar er de gelegenheid was, b.v. wegens rioleringswerkzaamheden of sloop of nieuwbouw van gebouwen zoals de Molenberg en de Beltrummerpoort.
In de grond werden onder andere stukken zandstenen beelden gevonden die uit de Oude Calixtuskerk gesloopt waren. Door de grondradar werden op de kanonswal resten van kazematten en wellicht hele gebouwen aangetroffen. Oe lezing van Van der Pluijm werd geillustreerd met veel kaarten foto’s en tekeningen, o.a. die van Karel Stroes.
Tenslotte werd een schilderij getoond van een wiskundige en zijn vrouw. Museum Boerhaave in Leiden verwierf in mei een zeventiende-eeuws dubbelportret van een wiskundige en zijn vrouw. Wie het zijn, is (nog) niet bekend. Wie het maakte evenmin. Maar, het zou zo maar uit Leiden kunnen komen. Het rijksmuseum voor de geschiedenis van de wetenschap en de geneeskunde kocht het dubbelportret bij veilinghuis Lempertz in Keulen. Het brengt de wetenschap van de Gouden Eeuw op treffende wijze in beeld. De vrouw op het doek houdt in haar rechterhand een schietlood. Haar andere hand rust op een proportionaalpasser (waarmee je kon rekenen) en een grafometer (voor het meten van hoeken). Het zijn instrumenten zoals die zich ook in de collectie van Boerhaave bevinden.
Nader onderzoek moet duidelijk maken wie het zijn en wie het schilderij maakte. De man houdt een kaart met de plattegrond van Groenlo vast en op een papier zijn nog meer gegevens over onze stad te zien.
Uit dit schilderij is op te maken dat de Houtwal 180 meter lang was (610 voet). Joep van der Pluijm is er van overtuigd dat het hier gaat over de geleerde Frans van Schooten. Met deze opzienbarende mededeling eindigde Joep zijn uiterst boeiden lezing.

Gepost door: Bron www.streekgids.nl