OVG gaat voor alternatief plan

Groenlo 15-11-2006

De Oudheidkundige Vereniging Groenlo heeft zeer veel waardering voor de grote inzet van de gemeente om de hoofdkern Groenlo binnen de gemeente Oost Gelre vooral ook historisch weer helemaal op de kaart te zetten door middel van het plan Groenlo Vestingstad.
Dit plan omvat drie samenhangende projecten, te weten Groenlo Vestingstad, restauratie en revitalisering gebruik Oude Calixtuskerk en de Circumvallatielinie. Door middel van de benutting en een verantwoorde opwaardering van het historische karakter van de vestingstad wil de gemeente een versterking van de middenstand en een vergroting van de toeristisch-recreatieve functies bereiken, zoals we kunnen lezen in de programmabegroting 2007 – 2010 van de gemeente.
Dat het benutten van het historisch karakter daarbij een hoofdrol speelt, doet de Oudheidkundige Vereniging Groenlo natuurlijk bijzonder deugd. Zoals gezegd wij waarderen deze aanpak: Hieruit vloeit voort niet alleen een helemaal opnieuw opgezet fraai Stadsmuseum maar b.v. ook de grondige restauratie van de Oude Calixtuskerk. Daarnaast zal o.a. de gracht op diverse plekken (deels) teruggereconstrueerd worden en gaat er het een en ander gebeuren op industrieterrein De Laarberg. In het algemeen is daarvoor veel instemming bij onze leden.
Eén onderdeel uit deze aanpak dat in de laatste weken al vele malen in de pers is besproken, heeft echter ook bij onze leden grote onrust veroorzaakt. En dat betreft natuurlijk de voorgestelde aanpak van het Noorderbastion. Alleen al op basis van die perspublicaties is ons bestuur vele malen aangesproken door ongeruste leden die zich zorgen maken over de grootscheepse wijziging van dit bastion die volgens hen sterk afbreuk doet aan het historisch gegroeide aanzien van deze toch wel ‘heilige’ plek in Groenlo. En dan doelen wij natuurlijk vooral op de geprojecteerde, grote stalen wand.

Wat betreft de aanpak van het Noorderbastion zijn er een tweetal benaderingen. Allereerst die van AOC Heritage en OLA – Landscape Architects bv, gemaakt in opdracht van de gemeente. Dat is dus het plan met daarin o.a. de al genoemde grote stalen wand. En dan is er nu ook een alternatief plan dat is opgesteld door de Archeologische Werkgroep.
In de afweging van de beide plannen heeft de Oudheidkundige Vereniging Groenlo een duidelijke voorkeur voor de benadering van de Archeologische Werkgroep, en wel om de volgende redenen:

  • het plan is historisch gezien meer verantwoord .
  • het sluit beter aan bij de lastige eigendomsverhoudingen op die plek .
  • het houdt bovendien meer rekening met de archeologische overblijfselen die zich daar nog in de grond bevinden.

Vandaar dat de Oudheidkundige Vereniging Groenlo het college van B. en W. en de gemeenteraad de sterke aanbeveling doet te kiezen voor het alternatieve plan van de Archeologische Werkgroep.
Omdat de beide plannen tot nu toe alleen in zijn geheel zijn gepresenteerd aan een kleine groep van belanghebbende groeperingen wil de Oudheidkundige Vereniging Groenlo voorstellen dat er een info-avond wordt belegd voor de gehele geinteresseerde Groenlose bevolking vóórdat de definitieve besluitvorming plaats vindt.

Beide plannen kunnen dan in zijn geheel gepresenteerd worden, zodat alle belangstellende Grollenaren zich een beeld kunnen vormen van de plannen en hun voorkeur kunnen uitspreken. Het college en de raad kan dan zien waar de voorkeur naar uit gaat. Wij denken dat de Grollenaren zullen kiezen voor het plan van de Archeologische Werkgroep.

De winst van een dergelijke avond is voor de Grollenaren dat zij zich betrokken én gehoord weten en voor het college en de raad is de winst dat zij helder in beeld krijgen voor welke beslissing het meeste draagvlak is. En volgens ons is dat laatste van wezenlijk belang want draagvlak is een van de belangrijkste pijlers onder een goed bestuur:

Bron : Oudheidkundige Vereniging Groenlo