Privacyverklaring van de Oudheidkundige Vereniging Groenlo

De Oudheidkundige Vereniging Groenlo (hierna te noemen: OVG) respecteert de privacy van haar leden en behandelt de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig. Wij gebruiken uw gegevens alleen om u op een snelle en zorgvuldige manier te kunnen informeren over relevante diensten. De bescherming van de privacy is belangrijk voor u en voor ons. Wij gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om.

Waarvoor verwerkt de OVG uw persoonsgegevens?

Aanmeld-contactformulier: Indien u het aanmeld-contactformulier op onze website invult en verstuurt dan wordt dit formulier per email verstuurd naar het secretariaat van de OVG. Door op verzenden te klikken gaat u er tevens mee akkoord dat uw verbinding door reCAPTCHA van Google wordt gecontroleerd en dat het IP-adres van uw verbinding door Google wordt opgeslagen. Meer informatie daarover kunt u hier lezen: reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Servicevoorwaarden. Indien u hiermee niet akkoord gaat maar zich wel wilt aanmelden als nieuw lid, stuurt u dan s.v.p. een mail naar info@ovgroenlo.nl met vermelding van de gevraagde gegevens uit het aanmeldformulier.

De ingevulde gegevens (voornaam, achternaam, email en evt. telefoonnummer) zullen alleen gebruikt worden om vervolgens z.s.m. met u contact op te nemen om uw aanmelding te bespreken. Mocht uit dit contact uw lidmaatschap van de OVG voortvloeien dan zullen uw gegevens worden verwerkt zoals vermeld in de volgende alinea (gegevens leden). Indien uit dit contact geen lidmaatschap voortvloeit dan zullen uw gegevens z.s.m. worden verwijderd uit onze database, in ieder geval binnen 28 dagen na het contact. 

Gegevens leden: Als lid van de OVG heeft u rechten en plichten. U betaalt contributie. Als u een machtiging voor automatische incasso hebt afgegeven gebruiken wij daarvoor uw bankrekeningnummer. Anders ontvangt u hiervoor een factuur op uw huisadres. Als lid ontvangt u ons blad Grols Verleden. Daarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens. Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden. 

Welke persoonsgegevens verwerkt de OVG van leden?

  • Geslacht
  • Voorletter
  • Achternaam
  • Adres
  • Postcode en Woonplaats
  • Bankrekeningnummer (IBAN)
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer

Wat is de bewaartermijn van persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang u lid bent van de OVG. Als u uw lidmaatschap opzegt verwijderen wij uw gegevens, tenzij u aangeeft dat die bewaard moeten worden. Wij kunnen uw gegevens dan nog gebruiken om u als voormalig lid bijvoorbeeld te informeren over éénmalige grootschalige evenementen en jubileumbijeenkomsten.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens als lid van de OVG? 

U kunt via de ledenadministratie van de OVG een verzoek indienen om de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens uit te oefenen. Voordat wij uw verzoek in behandeling nemen, kunnen wij u vragen informatie te verstrekken die wij nodig hebben om uw identiteit vast te stellen. Binnen één maand na uw verzoek verneemt u van ons of wij aan uw verzoek kunnen voldoen. 

U heeft de volgende rechten

Recht op inzage U heeft het recht om een kopie aan te vragen van uw persoonsgegevens die wij hebben en bepaalde informatie over ons gebruik daarvan. Als u gebruik maakt van dit recht, krijgt u van ons een e-mail met deze informatie.
Recht op rectificatie Wij treffen maatregelen om ons te vergewissen dat de persoonsgegevens die wij van u hebben juist, volledig en actueel zijn. Toch kan het zijn dat er fouten in deze gegevens zijn geslopen. U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te actualiseren of aan te passen.
Recht op wissen U heeft het recht ons te verzoeken (een deel van) uw persoonsgegevens te wissen, bijvoorbeeld wanneer u uw lidmaatschap opzegt of wanneer u uw toestemming voor automatische incasso intrekt.
Recht om uw toestemming in te trekken U heeft het recht om uw toestemming voor het ontvangen van algemene communicatie uitingen zoals bijvoorbeeld de nieuwsbrief in te trekken.
Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder U heeft het recht om een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij gaan er van uit dat u eerst de OVG van uw klacht op de hoogte stelt en deze een redelijke termijn gunt om de klacht op te lossen. 

Wijzigingen in deze privacyverklaring 

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Het is aan te raden deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.

Laatste bewerking: 29-12-2022

Het magazine van de Oudheidkundige Vereniging Groenlo

Meldt u aan voor onze Nieuwsbrief

en ontvang regelmatig het laatste nieuws van de OVG en interessante (historische) informatie in uw mailbox.

Wij spammen niet! Lees onze privacy policy voor meer info.