1. INLEIDING

Voor u ligt het eerste beleidsplan van de Oudheidkundige Vereniging Groenlo (hierna te noemen OVG). Het bestuur heeft dan ook besloten om een beleidsplan vast te stellen om de koers te bepalen voor de komende vier jaar. Hierdoor ontstaat duidelijkheid voor bestuur en leden maar ook voor externe(n) organisaties die actuele informatie willen over de beleidsvoornemens voor de periode waarvoor het beleidsplan geldt.

2. DOELSTELLING

De OVG is opgericht op 15 januari 1976. De doelstelling van de vereniging luidt als volgt: Het verzamelen van kennis over en het bestuderen van de geschiedenis van Groenlo en omstreken, alsmede het bevorderen van de verspreiding van deze kennis en alles te doen wat tot het doel bevorderlijk kan zijn, zulks in de ruimste zin van het woord.

3. BESTUUR EN ORGANISATIE

3.1 Het bestuur
Het bestuur bestaat uit minimaal vijf leden. Naast een voorzitter en een vicevoorzitter zijn er een secretaris, tweede secretaris en een penningmeester. In de regel vergadert het bestuur vier keer per jaar.
3.2 De leden
Het aantal leden bedraagt per 1 januari 2020 ca. 780. Zij worden één keer per jaar uitgenodigd voor de ledenvergadering. In deze vergadering worden de begroting en de jaarrekening vastgesteld evenals het jaarverslag. Verder worden er leden van het bestuur benoemd of herbenoemd. Na het behandelen van het huishoudelijk gedeelte vindt er een presentatie plaats over een historisch onderwerp. De leden ontvangen per jaar het blad ‘Grols Verleden’, het blad van de OVG of andere uitgaven over de historie van Groenlo.
3.3 Uitvoering
Om aan de doelstelling van de vereniging te voldoen voert het bestuur de volgende taken uit:
 • Het per jaar uitgeven van het blad ‘Grols Verleden’ dat bestaat uit artikelen over lokale historische onderwerpen en afbeeldingen;
 • Het beheren van de website www.ovgroenlo.nl met informatie over de vereniging, lijst met uitgegeven uitgaven.
 • Naast deze structurele hoofdtaken voert het bestuur ook de volgende taken uit:
 • Het (mede) organiseren van presentaties en lezingen over lokale historische onderwerpen;
 • Het (mede) organiseren van workshops lezen oud-schrift (transcriberen);
 • Het stimuleren van publieksuitingen zoals lokale publicaties door deze (financieel) te ondersteunen.

4. VISIE

De OVG is een gezonde vereniging die goed in staat is de taken die in de vorige paragraaf genoemd zijn uit te voeren. Toch kan de bestaande samenwerking met andere organisaties worden geïntensiveerd om op een efficiëntere en effectievere manier de doelstelling te behalen. Een structurele samenwerking bestaat er reeds met het plaatselijke museum en de overige historische verenigingen in de gemeente Oost Gelre. Een ander belangrijk punt is het doorvoeren van een verjonging binnen het bestuur en het enthousiasmeren van jongeren voor het lokale culturele erfgoed van Groenlo en omstreken. Dit betekent dat in de planperiode extra ingezet wordt op het nog aantrekkelijker maken van de website en vaker gebruik te maken van digitale uitingsvormen zoals Facebook en andere social media.

5. FINANCIEN

De inkomsten van de OVG bestaan uit de volgende onderdelen:
 • Contributie (€ 15,- per jaar)
 • Giften
 • Rente spaargeld
 • De vereniging ontvangt geen subsidies.
Met genoemde inkomsten worden onder meer de volgende activiteiten bekostigd:
 • Uitgave blad ‘Grols Verleden’
 • Beheren website
 • Uitnodigen van sprekers voor presentaties
 • Financieel bijdragen aan totstandkoming publicaties door derden
 • Kosten bestuursvergadering en jaarvergadering
 • Jaarlijkse excursie
Het magazine van de Oudheidkundige Vereniging Groenlo

Meldt u aan voor onze Nieuwsbrief

en ontvang regelmatig het laatste nieuws van de OVG en interessante (historische) informatie in uw mailbox.

Wij spammen niet! Lees onze privacy policy voor meer info.