Joep van der Pluijm

In Memoriam Joep van der Pluijm

Op zondag 23 oktober overleed Joep van der Pluijm op de leeftijd van 81 jaar. Joep was erelid van de Oudheidkundige Vereniging Groenlo (OVG) en wij verliezen hiermee een van onze meest productieve leden.

Joep van der Pluijm is zich pas op latere leeftijd gaan bezighouden met de geschiedenis van Groenlo en meer speciaal met de Tachtigjarige Oorlog in Grolle en omgeving. Dat laat echter onverlet het feit dat hij in die relatief korte tijd een enorme hoeveelheid publicaties tot stand heeft gebracht en tevens – o.a. ten behoeve van die publicaties – een gigantische hoeveelheid archiefmateriaal heeft verzameld.

In het laatste decennium van de vorige eeuw begon Joep aan zijn speurtocht naar de geschiedenis van de Tachtigjarige Oorlog in onze contreien. Daarover heeft hij in het tijdschrift van de OVG “Grols verleden” in de loop der jaren een vijftal artikelen geschreven over dit onderwerp; grotendeels voorstudies voor een reeks van boeken over het gelijknamige onderwerp. Dat leidde in 1999 tot de eerste boekpublicatie getiteld “De vestingstad Grol, geschiedenis van de vestingwerken van Groenlo”. De inhoud was gebaseerd op een grondige studie in de verschillende archieven en daarnaast zijn er ook een heleboel kaarten in het boek verwerkt. Vervolgens verscheen in 2006 een 100 bladzijden omvattende special van het “Grols verleden”, onder de titel “De Grolse kanonnen door de jaren heen”, waarin Joep van der Pluijm de oudste historie van deze uit Engeland afkomstige kanonnen belichtte.
Ook nog in 2006 verscheen “De vestingstad Grol in de kaart gekeken, topografisch historische atlas van Groenlo”. Uit dit boek blijkt vooral dat hij naast archiefstudie vooral ook geïnteresseerd was in historische kaarten van Groenlo en omgeving. In het voorwoord beschrijft hij, dit boek als het resultaat van 15 jaar studie. Maar Joep ging ondertussen onvermoeibaar door. In 2008 was hij medeauteur van het boek “Kijk op de linie, op zoek naar de circumvalatielinie uit 1627 rondom Groenlo”. In 2009 zag “Groenlo in de Tachtigjarige Oorlog, de Achterhoek als strijdtoneel 1567 – 1627”, het licht. Over de inhoud zegt Joep zelf dat plaatsing van de lokale historie in een breder regionaal verband onvermijdelijk is omdat alleen op die manier de geschiedenis van Groenlo op dit punt tot zijn recht zou komen. En vervolgens verscheen in 2011 “De vestingwerken van Groenlo, de onderste steen boven”. Dit boek besteedt niet alleen aandacht aan de bouw van de vestingwerken in Groenlo tussen 1548 en 1555 in opdracht van Keizer Karel V maar Joep gaat hierin ook op zoek naar hetgeen er (eventueel) ondergronds nog bewaard is gebleven van die vestingwerken en van de circumvallatielinie die een grote rol hebben gespeeld bij de verovering van Groenlo in 1627. Hij richtte daarnaast zijn aandacht ook op andere onderwerpen zoals al bleek uit het boekje dat hij in 2013 wijdde aan de geschiedenis van de havezate Marveld.

De publicatie van zijn laatste boek in 2016 was een soort afsluiting van het onderwerp, al ging hij nog wel door met detailstudies op dat terrein. Het boek had als titel “Een vestingstad vertelt, grepen uit de rijke historie van Groenlo”, en bevatte nog wel een flink aantal hoofdstukken over de Tachtigjarige Oorlog en de militaire geschiedenis daarna, maar er was ook aandacht voor een keur van andere onderwerpen Alle leden van de OVG hebben dit boek vanwege het 40-jarig jubileum dit jaar mogen ontvangen.

Tenslotte kan nog gezegd worden dat Joep van der Pluijm ook altijd sterk geïnteresseerd was in nieuwe ontwikkelingen en nieuwe methoden. Zo was hij een van die eersten die wees op het grote belang van digitalisering van teksten, artikelen en boeken om zo de teksten snel te kunnen doorzoeken. Een groot deel van zijn archief heeft hij zelf nog gedigitaliseerd.

De Oudheidkundige Vereniging Groenlo wenst de familie veel sterkte toe bij het dragen van dit verlies. Dat hij moge rusten in vrede.

Namens het bestuur van de Oudheidkundige Vereniging Groenlo. ,

Ben Verheij
Voorzitter