Jan Boekelder

Op zondag 1 februari 2009 overleed Jan Boekelder op de leeftijd van 83 jaar.

Hiermee ontviel aan de Oudheidkundige Vereniging Groenlo een van haar meest productieve leden.

De interesse voor de historie van zijn geboortedorp Zieuwent is de grondslag geweest van zijn geschiedkundige belangstelling. Uit die belangstelling zijn een drietal boekwerken voortgekomen.
Dat zijn allereerst de genealogieën van de families Boekelder en Wopereis. Beide stambomen reiken tot in de 16e eeuw!   Het komt niet zo vaak voor dat stambomen zover terug in de tijd getraceerd kunnen worden. En om zo ver te kunnen komen, moet er ook heel veel genealogisch speurwerk verricht worden!!

Als derde boekwerk is er het omvangrijke – meer dan 400 bl. tellende – boek over de historie van het Zieuwent.  Dit werk is geschreven samen met zoon Raymond. Daarnaast heeft hij nog vele artikelen voor het tijdschrift Het Hoenderboom van de Oudheidkundige Vereniging “Zuwent” geschreven.
Wat Groenlo betreft, heeft Jan Boekelder zich toegelegd op het vervaardigen van registers op de oudste doop-, trouw- en overlijdensboeken van Groenlo. Hij heeft voor de Oudheidkundige Vereniging Groenlo zes – en  eigenlijk zelfs zeven – van deze registers gemaakt.

Ieder die aan voorouder onderzoek doet, moet handgeschreven doop-, trouw- en overlijdensboeken doorworstelen om de benodigde gegevens voor zijn of haar stamboom te verkrijgen. Als er alfabetische registers op deze doop-, trouw- en overlijdensboeken zijn gemaakt, dan wordt dit genealogisch speurwerk enorm vergemakkelijkt. Men hoeft dan slechts de registers door te bladeren en de gegevens zijn op een presenteerblaadje beschikbaar. Hier mogen we Jan Boekelder erg dankbaar voor zijn!

Voor zijn laatste boek op dit terrein heeft Jan Boekelder gebruik gemaakt van de computer maar voor de andere 6 is de werkwijze als volgt geweest: alle gegevens werden met potlood op fiches gezet en vervolgens gealfabetiseerd in kaartenbakken en daarna uitgetypt op een niet-elektrische typemachine. Een waar monnikenwerk dus!!! Het aantal uren wat dit gekost heeft, is dan ook niet aan te geven. Hier is jaren en jaren aan gewerkt!!!

Al deze registers heeft hij ter beschikking gesteld aan de Oudheidkundige Vereniging Groenlo. Die heeft deze Grolse doop-, trouw- en overlijdens registers uitgegeven in boekvorm zodat de gelnteresseerde genealoog de gegevens over zijn stamboom een stuk gemakkelijker kan opzoeken.

Zoals hierboven vermeld, heeft Jan Boekelder niet 6 maar 7 registers vervaardigd. Het gebeuren rond zijn op een na laatste register is typerend voor onzelfzuchtige houding van Jan. Toen hij dit register praktisch gereed had, kwam hij erachter dat T.R.G. te Marvelde hetzelfde register had gemaakt maar dan op de computer. Na dat bleek dat dit een stuk gemakkelijker uit te geven zou zijn en ook eventueel sneller gewijzigd zou kunnen worden, trok hij zijn eigen getypte concepttekst in en adviseerde de Oudheidkundige Vereniging Groenlo om de tekst van de heer Te Marvelde uit te geven. Zonder zich ook maar één keer te bedenken of te beklagen over het feit dat het vele werk dat hij al in dit register had gestoken nu eigenlijk voor niets was geweest!!

Onvermeld mogen hier natuurlijk ook niet blijven de vele artikelen die Jan heeft geschreven voor onze vereniging.

Daarnaast heeft hij vele jaren voor De Molenberg en de Openbare Bibliotheek interessante stukjes opgespoord uit De Gelderse Bode, die dan telkens voor de gelnteresseerde bewoners van De Molenberg of de belangstellende bezoekers van de Openbare Bibliotheek ter inzage werden gelegd. Jan was altijd bereid om lange gesprekken te voeren over lokale en regionale historische onderwerpen met gelijk gelnteresseerden.

Met veel plezier stond hij ook steeds genealogische en historische onderzoekers met raad en daad ter zijde. Twee karaktertrekken waren kenmerkend voor hem, enerzijds zijn grote bescheidenheid en anderzijds zijn enorme inzet om al datgene te verwezenlijken wat in het bovenstaande is beschreven. En die enorme inzet dwingt des te meer bewondering en respect af als we ons realiseren dat die inzet gepaard ging met een jarenlang kwakkelende gezondheid zowel van hemzelf als van zijn vrouw.

Dit alles was voor de Oudheidkundige Vereniging Groenlo reden om Jan Boekelder tot erelid te benoemen. Tevens heeft hij op onze voordracht de vrijwilligersonderscheiding van de gemeente Groenlo mogen ontvangen.

De Oudheidkundige Vereniging Groenlo wenst zijn kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe bij het dragen van dit verlies. Dat hij moge rusten in vrede.

Namens de Oudheidkundige Vereniging Groenlo

Ben Verheij

Voorzitter