Harry Harbers

Op dinsdag 1 september 2009 overleed Harry Harbers op de leeftijd van 78 jaar. Hiermee ontviel aan de Oudheidkundige Vereniging Groenlo één van haar grondleggers.

Bij dit overlijden denk ik met weemoed terug aan de jaren 70 van de vorige eeuw toen Harry Harbers en ik beiden als leraar verbonden waren aan de Middelbare Agrarische School Winterswijk. Daar is namelijk in gesprekken tijdens koffiepauzes e.d. in de jaren 1974 en 1975 het idee ontstaan om de Oudheidkundige Vereniging Groenlo op te richten. Bij die oprichting op 15 januari 1976 is Harry meteen voorzitter geworden en hij heeft die functie bekleed tot 1980.

Vanaf dat moment is hij bestuurslid gebleven tot 9 maart 1998, jarenlang als secretaris en zelfs ook nog een aantal jaren als secretaris én penningmeester tegelijkertijd!

Naast de bezigheden als secretaris en penningmeester heeft hij in die jaren ook de uitgave van onze losbladige artikelen verzorgd. Dat was een losbladig systeem eerst op A-5 formaat en na een aantal jaren op A-4 formaat met een omvang van in totaal ruim 750 bladzijden. Dit alles gebeurde grotendeels in het tijdperk van vóór de computer. Dat betekent dat er eerst getypt en gestencild werd en daarna konden er handzame pakketjes van gemaakt worden ter bezorging bij de  leden. De bezorging geschiedde door Harry en de zonen Mark en Lucas! Want de hele familie Harbers was bij dit alles betrokken. Zo deed zijn vrouw Alice veelal het typwerk en verrichtten de zonen Mark en Lucas allerlei hand- en spandiensten waaronder het via de computer vervaardigen van adresstroken. Jarenlang is huize Harbers op die manier het administratief centrum van de Oudheidkundige Vereniging Groenlo geweest.

Tijdens het bestuurslidmaatschap van Harry heeft de Oudheidkundige Vereniging Groenlo ook nog een 25-tal boeken uitgegeven, bij de voorbereiding waarvan Harry meestal ook intensief betrokken was. De opslag van deze boeken was in huize Harbers en ieder die rechtstreeks van de vereniging een boek wilde kopen, moest zich aldaar melden. Zoals al gezegd: huize Harbers was in die jaren het administratieve centrum van de Oudheidkundige Vereniging Groenlo waar Harry in alle nuchterheid en met oog voor praktische oplossingen er voor zorgde dat alles op rolletjes liep. Wat publicaties betreft, heeft Harry zich beziggehouden met een specialisme dat nog dateerde uit zijn studietijd aan de Landbouwhogeschool Wageningen. Als een zogenoemd bijvak had hij zich daar beziggehouden met landbouwgeschiedenis. De daar verworven kennis heeft hij o.a. ingebracht in de publicatie ‘Zwolle, old niejs oet de boerschap Zwolle-Holterhook 1984.’ Dat bracht hem ook terug bij zijn roots want Zwolle was zijn geboorteplek. En dat geeft tevens uitdrukking aan het feit dat Harry een echte Achterhoeker was die zich dan ook heel  sterk met onze streek verbonden voelde. Van zijn kennis is bovendien gebruik gemaakt door Adriaan Buter, de schrijver van het boek ‘In de stat van Grol.’ Het boek dat in 1977 verscheen ter gelegenheid van het 700-jarig bestaan van Groenlo.

Harry was een ijverig verzamelaar van o.a. boeken en tijdschriften met betrekking tot de geschiedenis van Groenlo en omgeving. En door zijn uitstekende geheugen kon hij mensen vaak verwijzen naar de plek waar iets te vinden was waarnaar zij op zoek waren. Toen Harry Harbers in 1998 afscheid nam als bestuurslid van de Oudheidkundige Vereniging Groenlo was de bovengenoemde omvangrijke staat van dienst dan ook aanleiding om hem tot erelid te benoemen.

Harry was echter niet alleen actief binnen de Oudheidkundige Vereniging Groenlo. Zo is hij ook jarenlang bestuurslid en voorzitter van het Grols Museum, het tegenwoordige Stadsmuseum, geweest. Hierover leest u meer elders in dit blad. Hij heeft deel uitgemaakt van het bestuur van het Staring Instituut en is tevens betrokken geweest bij de regionale Oudheidkundige Vereniging De Graafschap als bestuurslid en voorzitter.

Nog een andere activiteit van hem was het lidmaatschap van de werkgroep Woordenboek van het Achterhoeks en Liemers Dialect in Groenlo. Op die manier heeft Harry er toe bijgedragen dat in het inmiddels in 5 delen verschenen WALD-woordenboek ook het Grolse dialect een volwaardige plaats heeft gekregen.

Ook is Harry nog geruime tijd betrokken geweest bij de Arbeitsgemeinschaft / Stichting Achterhoek-West Münsterland, een organisatie die zich bezig houdt met grensoverschrijdende contacten op cultureel gebied.

Door zijn constante inzet voor de Oudheidkundige Vereniging Groenlo heeft hij gezicht gegeven aan onze vereniging en er tevens toe bijgedragen dat deze in al die jaren gestaag is blijven groeien. Overziende waar Harry Harbers zich allemaal mee bezig heeft gehouden, kan ook met recht geconstateerd worden dat hij zich zijn leven lang heeft ingezet voor de geschiedenis en het culturele erfgoed van vooral Groenlo maar ook van de Achterhoek, Liemers en West Münsterland. De Oudheidkundige Vereniging G

roenlo wenst de familie veel sterkte toe bij het dragen van dit verlies. Dat hij moge rusten in vrede.

Namens de Oudheidkundige Vereniging Groenlo

Ben Verheij

Voorzitter